• Biblioteka przyszłości - wyzwania-trendy - zagrożenia

 • Technologie i usługi mobilne - zagrożenie czy sojusznik?

 • Nauka 2.0 - wyzwania - obszary współpracy

 • W kierunku cyfrowych zasobów wiedzy

Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia.

XVIII Ogólnopolska konferencja naukowa bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.

Serdecznie witamy na stronie Konferencji Biblioteki WSB-NLU w Nowym Sączu. Konferencja odędzie się w dniach 24-25 maja 2018 r. w Kampusie
Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Nowy Sącz, ul. Zielona 27, aula C010.
 Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

 

Zapraszamy serdecznie do Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu na XVIII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych. Planowana konferencja poświęcona jest tym razem przyszłości bibliotek, które w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych, prawnych, ekonomicznych, zmiennych systemach edukacyjnych czy cywilizacyjnych narażone są na utratę stabilności funkcjonowania. Poszukiwanie nowej koncepcji biblioteki i określenie jej nowych ról i zadań wydaje się kluczowym zagadnieniem dla bibliotekarstwa.

Szukając odpowiedzi na pytanie: jaka biblioteka przyszłości? zapraszamy do udziału bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej bibliotek akademickich, bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych, osoby odpowiedzialne za infrastrukturę informatyczną, twórców bibliotek cyfrowych i systemów e-learningowych, a także pracowników naukowych instytutów bibliologii i informatologii, nauczycieli akademickich oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami roli i rozwoju bibliotek przyszłości.

Szerokie gremium konferencji gwarantuje prezentacje i dyskusje zarówno na poziomie teorii, jak i praktyki oraz wspólne inspiracje dotyczące przezwyciężania zagrożeń, odkrywania działań niszowych i wykorzystania nowoczesnych technologii jako bliskiego sojusznika bibliotekarza i pracownika informacji.

  Obszary tematyczne:

TECHNOLOGIE

 • Platformy edukacyjne i miejsce zasobów informacyjnych (nowe narzędzia wspomagające procesy edukacji, komunikacji, dostęp do informacji);
 • Otwarte zasoby wiedzy (repozytoria, wolne licencje, biblioteki cyfrowe i edukacja medialna, otwarte zasoby wiedzy);
 • Technologie informatyczne (technologie i usługi mobilne, aplikacje i nowe możliwości pracy bibliotek);
 • Narzędzia komunikacji z użytkownikiem (student, pracownik naukowy, obcokrajowcy, osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci i młodzież, inni użytkownicy) w zmieniającym się środowisku informacji (social media);
 • Organizacja i udostępnianie rozproszonych zbiorów elektronicznych (narzędzia, dobre praktyki, rozwiązania informatyczne);
 • Konsorcja uczelniane i inne platformy współpracy odpowiedzią na rozproszenie instytucjonalne instytucji naukowych (wielkie uczelnie – małe uczelnie; nauka resortowa; brak powszechnych uzgodnień w zakresie norm i dobrych praktyk).

NAUKA

 • Science 2.0 i rola biblioteki (współpraca z naukowcami, PBN, parametryzacja, nieodpłatny dostęp do wyników badań i ochrona prawna wyników badań);
 • Konstytucja dla Nauki a biblioteki (kierunki rozwoju nauki a zasoby biblioteczne);
 • Współpraca bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej z różnymi podmiotami nauki na poziomie lokalnym i centralnym;
 • Umiędzynarodowienie uczelni (kryzys nauki, zwiększona mobilność studentów, anglojęzyczność nauki oraz globalizacja przemysłu naukowego) wyzwaniem dla biblioteki.

JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

 • Badania satysfakcji użytkowników - narzędzia, pomiary, przykłady; 
 • Badania wpływu, wartości i znaczenia bibliotek - narzędzia, pomiary, przykłady;
 • Badanie funkcjonowania bibliotek – narzędzia, doświadczenia,

KOMPETENCJE

 • Biblioteka jako organizacja oparta na wiedzy (nowe kompetencje bibliotekarzy, szkolenia, rozwój osobisty, kształcenie bibliotekarzy, psychologiczne aspekty pracy bibliotekarzy, ”uwolnienie zawodu” i jego wpływ na rozwój zawodowy bibliotekarzy);
 • Formy komunikacji z użytkownikiem (modele, trudności, możliwości)
 • Relacje bibliotekarz a pracownik naukowy (wymiana, współpraca, doradztwo).

 

Biblioteka WSB-NLU:
Maria Sidor – Dyrektor Biblioteki
Marzena Totoś-Gutowska
Marlena Pomietłowska

Dział Marketingu:
Grażyna Mostowik
Bartosz Stępień
Ewelina Łasińska

Centrum Badań i Programowania:
Artur Kornatka
Piotr Cichoński
Wojciech Bobak

Prof. WSB-NLU dr hab. Jadwiga Lizak, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU

dr Anna Ujwary-Gil, Adiunkt, Wydział Nauk Społecznych i Informatyki, Redaktor naczelny czasopisma „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (JEMI)

dr Maria Wanda Sidor, Dyrektor Biblioteki WSB-NLU

dr Dariusz Woźniak, Adiunkt, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki

Tytuły referatów wraz ze streszczeniem prosimy przesłać do 15.01.2018 r. na adres: masid@wsb-nlu.edu.pl

Ważne terminy :

 • 15.01.2018 – nadsyłanie propozycji referatów (wraz z abstraktem) przez autorów
 • 30.01.2018 – rejestracja uczestników
 • 30.03.2018 - dokonanie opłaty konferencyjnej
 • 30.04.2018 – przesłanie gotowych tekstów referatów przygotowanych zgodnie z podanymi wytycznymi
 • 10.05.2018 - przesłanie prezentacji
 • 24-25.05.2018 - Konferencja w Kampusie WSB-NLU w Nowym Sączu

 

Procedura przesyłania formularzy zgłoszeniowych:

1. Prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 30.01.2018 r.

2. Otrzymacie Państwo w ciągu paru dni potwierdzenie uczestnictwa w konferencji na podany adres mailowy.

3. W przypadku braku potwierdzenia rejestracji prosimy o kontakt - biblioteka@wsb-nlu.edu.pl

Uczestnik konferencji zobowiązuje się do wniesienia opłaty konferencyjnej do 30.03.2018 r w wysokości 300 zł.
(Dla większej liczby uczestników z jednej instytucji przewidujemy rabaty). Kontakt z organizatorem: masid@wsb-nlu.edu.pl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTO BANKOWE:

Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu

Konto w walucie PLN: 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603

Tytuł przelewu:

Nazwisko i imię uczestnika, Konferencja „Biblioteka przyszłości”

Z uwagi na konieczność rezerwacji usług, w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji nie zwracamy opłaty konferencyjnej, możliwy jest udział innej osoby.

Gotowe teksty o objętości nie przekraczającej 12 stron (22 tys. znaków ze spacjami) należy przesyłać do 30.04.2018 r. Prosimy o terminowe nadsyłanie gotowych referatów. Abstrakt - maksymalnie pół strony tekstu (do 1200 znaków), powinien zawierać główne tezy artykułu oraz słowa kluczowe. Artykuły prosimy przesyłać na adres: biblioteka@wsb-nlu.edu.pl

Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej monografii. Redakcja zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do publikacji tekstów niespełniających wymogów artykułu naukowego. Z autorami artykułów do monografii zostaną podpisane umowy licencyjne.

Zasady redagowania tekstów:

Teksty artykułów powinny być zapisane w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx).

Tytuł główny: Times New Roman 16 (pogrubiony, wyśrodkowany).

Równanie do prawej i lewej strony, interlinia 1,5 wiersza. Czcionka: Times New Roman 12, w przypisach dolnych: Times New Roman 10 (przypisy o charakterze wyjaśniającym, stosowane z umiarem i bez stosowania danych bibliograficznych, które, zgodnie z proponowanym stylem APA 6 (American Psychological Association 6th) powinny znaleźć się w tekście artykułu).

Marginesy każdej strony powinny mieć wymiary: górny i dolny 25 mm, lewy 35 mm.

Dzielenie wyrazów automatyczne. Zaleca się unikanie wprowadzania różnego typu dodatkowych urozmaiceń w tekście w rodzaju ramek, kursyw czy pisanych na marginesie glos, wyróżniania fragmentów tekstów specjalnym tłem itp. Kategorycznie zabrania się stosowania „ręcznego”, tzn. nieautomatycznego dzielenia wyrazów.

Materiały ilustracyjne (tabele, wykresy, fotografie) należy przygotować jako odrębne dokumenty, właściwie opisane. W tekście artykułu należy zaznaczyć miejsce dla ilustracji.

Bibliografia powinna zawiera opisy wszystkich prac, do których autor odsyła w tekście głównym.

Fragmenty cytowanych prac, które składają się z mniej, niż 40 słów powinny zostać ujęte w cudzysłów i nie należy ich wyróżniać dodatkowo np. kursywą.

Fragmenty cudzych prac (dosłownie przytoczonych), które składają się z 40 i więcej słów należy wyróżnić w oddzielnym bloku tekstu (ang. blockquote).

Uwaga: należy sprawdzić, czy cytowana publikacja posiada DOI (Digital Object Identifier) i zamieścić w opisie bibliograficznym, zgodnie z podanymi przykładami, wg standardu APA 6, na podstawie: American Psychological Association *Publication Manual* 6th ed.

Cytowanie literatury:

Dla cytowań i spisu literatury przyjmuje się wymogi Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologii (APA). Standardy te są sformułowane w „Publication Manual of the American Psychological Association”, dostępnym on-line: http://www.apastyle.org/

W tekście artykułu podajemy w okrągłym nawiasie nazwisko autora i rok ukazania się publikacji, oddzielone przecinkiem i nr cytowanej strony.

Przykłady:

Cytowanie pracy jednego autora:

(Wojciechowski, 2000, p. 77)

Jeżeli nazwisko autora pojawia się, jako fragment zdania, wówczas w nawiasie podajemy jedynie rok ukazania się publikacji:

Przykład:

Wojciechowski (2000, p. 77)* SEMIOTYKA jako teoria ...”

* Zgodnie z normą APA numer strony podajemy w przypadku stosowania dosłownego cytatu. Przyjmuje się jednak, aby podawać numer strony także w wypadku stosowania parafrazy tekstu pochodzącego z wydawnictwa książkowego. Może to w znacznym stopniu ułatwić czytelnikowi odnalezienie danego fragmentu w źródle.

Cytowanie pracy dwóch autorów:

Przy każdym cytowaniu (odwołaniu) podajemy dwa nazwiska, które łączymy znakiem &

Przykład:

(Kędzior & Karcz, 2007)

Cytowanie pracy od dwóch do pięciu autorów:

Przy pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich autorów, przy kolejnych odwołaniach podajemy jedynie pierwszego autora, pozostałych zastępujemy skrótem et al.

Przykład:

(Stanton, Etzel, & Walker, 1994).

Spis literatury:

Książki i artykuły z czasopism powinny być wymienione w kolejności alfabetycznej, wg nazwisk autorów lub redaktorów, na jednej liście. Źródła internetowe powinny mieć osobny wykaz. Wymienienie źródła bibliograficznego lub internetowego w przypisie nie wystarcza – to źródło musi się również znaleźć w spisie literatury.

Zapis książki:

Nazwisko, X., (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. Wojciszke, B. (1995). Psychologia miłości. intymność namiętność zaangażowanie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zapis artykułu:

Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Tom (Numer), strona początku-strona końca.

Parzuchowski, M., Szymkow-Sudziarska, A. (2008). Well, Slap My Thigh: Expression of Surprise Facilitates Memory of Surprising Material. Emotion, 8 (3), 430-434.

Artykuł w gazecie i czasopiśmie nienaukowym:

Nazwisko, X. (rok, dzień miesiąc). Tytuł. Tytuł gazety, (Numer), strona początku-strona końca.

Pawłowski, K. (2005, Listopad). Syndrom młodego stażem polityka. Home & Market, (11), p. 93

Zapis strony internetowej:

Parzuchowski, M. (2010). Sens pracy. Badania.net. Pobrano 22 sierpnia 2011, z http://badania.net/sens-pracy/.

Artykuł w wersji elektronicznej:

Szulc, A., & Wilgosiewicz - Skutecka, R. (2015). O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Biblioteka, 18(27), 7-32. doi: http://dx.doi.org/10.14746/b.2014.18.1

Zapis rozdziału książki:

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strona początku-strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Wojciszke, B. (2003). Pogranicze psychologii osobowości i społecznej: samoocena jako cecha i jako motyw. W: B. Wojciszke i M. Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie (s. 15-49). Kraków: Impuls.

Więcej szczegółowych informacji o stylu APA znajdziecie Państwo pod adresem:
http://blog.apastyle.org/apastyle/2017/09/best-of-the-apa-style-blog-2017-edition.html

Przydatne przykłady opracowania można również znaleźć pod adresami czasopism :

- „Studia Romanica Posnaniensia”:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/about/submissions#authorGuidelines

- „Konteksty społeczne”
http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2016/10/Redagowanie-tekstow- APA.pdf

Informacje dla autorów - plik do pobrania

Program konferencji zostanie Państwu zaprezentowany w późniejszym terminie.

Uczestnikom konferencji organizator rekomenduje hotel IBIS STYLES W NOWYM SĄCZU, w którym wynegocjowano atrakcyjne rabaty na noclegi. Dla uczestników, którzy dokonają rejestracji noclegów do 31.01.2018 na hasło: "KONFERENCJA - BIBLIOTEKA PRZYSZŁOŚCI" przewidziano niższe ceny noclegów.

Kontakt w sprawie rezerwacji::

 

Firmy lub osoby zainteresowane sponsorowaniem konferencji prosimy o kontakt z organizatorem: masid@wsb-nlu.edu.pl, tel. 18 44 99 170

Propozycje referatów prosimy kierować na adres: masid@wsb-nlu.edu.pl.

Gotowe referaty należy przesłać na adres: biblioteka@wsb-nlu.edu.pl.

Prezentacje należy przesłać na adres: marketing@wsb-nlu.edu.pl.

Pytania dotyczące spraw organizacyjnych proszę kierować na adres: marketing@wsb-nlu.edu.pl.

LOKALIZACJA

Jak do nas dotrzeć.