• Zapisz się na studia w WSB-NLU. Dołącz do najlepszych!

Przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University odbywa się na zasadzie kolejności składania podań wraz z dokumentami. Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB–NLU limitu.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na studia rozpoczynające się od października 2018 r., na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019.

W związku z dużym zainteresowaniem kandydatów na studia, decyzją Rektora WSB-NLU termin składania dokumentów rekrutacyjnych

zostaje przedłużony do 31 października 2018 r.

Po terminie 31 października studenci mają możliwość rekrutowania się indywidualnie, po uprzedniej konsultacji z Dziekanem - dr Jerzy Choroszczak albo poprzez osobisty kontakt z Działem Rekrutacji.

Pierwszą czynnością jest wypełnienie podania na wybrany kierunek i formę studiów.

Wymagane dokumenty proszę przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji WSB-NLU (budynek C, pok. 023 ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz), w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wymagane dokumenty:

 • wydrukowane i podpisane podanie
 • kopia świadectwa dojrzałości - tylko na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie (oryginał do wglądu)
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej - tylko na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie (oryginał do wglądu)
 • 1 kolorowe zdjęcie (3,5cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
 • kserokopia dowodu tożsamości
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej 300zł, dla absolwentów WSB-NLU i uczelni partnerskich - 0zł
 • potwierdzenie uiszczenia pierwszej (miesięcznej) raty czesnego - wysokość raty uzależniona jest od kierunku studiów (sprawdź tabelę opłat poniżej)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia (dotyczy kandydatów na studia uzupełniające magisterskie oraz studia podyplomowe), kandydaci, którzy nie uzyskali jeszcze dyplomu studiów I stopnia mogą rozpocząć zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich oraz podylomowych na zasadzie wykupu kursów
 • podanie o akademik (opcjonalnie)

Kandydaci z zagranicy (nie dotyczy osób z krajów UE, państw OECD, EFTA lub objętych porozumieniem o uznawaniu wykształcenia (m.in. Białoruś, Ukraina) ubiegający się o przyjęcie na studia w WSB-NLU, poza powyższymi dokumentami muszą złożyć tłumaczenie świadectwa i dyplomu na język polski wraz z legalizacją wydaną przez MNiSW lub apostillem wydanym przez uprawniony organ w kraju wydania dokumentu. Świadectwa ukończenia szkoły średniej muszą zostać poddane nostryfikacji w Kuratorium Oświaty w Polsce. W kwestii nostryfikacji pomocy udziela Biuro Rekrutacji WSB-NLU. Kandydaci z zagranicy są zobowiązani ponadto do dostarczenia kserokopii polisy ubezpieczeniowej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia studiów.


Opłaty rekrutacyjnej i 1 raty czesnego należy dokonać na konto Uczelni, podając w tytule wpłaty swoje imię i nazwisko.

Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz

70 1240 4748 1111 0000 4879 7603

 

Dla studentów studiów stacjonarnych:

Istotnym elementem rekrutacji na studia stacjonarne jest sprawdzian umiejętności językowych kwalifikujący na odpowiedni poziom językowy, od którego student rozpocznie naukę. Sprawdziany organizowane są we wrześniu. Absolwenci zagranicznych szkół średnich prowadzonych wg systemu amerykańskiego lub brytyjskiego, oraz osoby które zdały Maturę Międzynarodową (International Baccalaureate Diploma Programme), są zwolnieni ze sprawdzianu językowego.

UWAGA! Nieprzystąpienie do sprawdzianu oznacza rezygnację z nauki języka obcego w pierwszym semestrze studiów.

Od kandydatów na studia prowadzone w całości w języku angielskim wymagana jest znajomość języka angielskiego odpowiadająca poziomowi minimum B1 wg. skali Rady Europy (średniozaawansowany).

Osoby, które nie spełnią ww. warunku, będą przyjęte na studia na tym samym kierunku w języku polskim.


Dla studentów studiów niestacjonarnych:

Sprawdziany językowe dla studentów studiów niestacjonarnych, kwalifikujące do odpowiednich grup nauki języka są realizowane poprzez test językowy w systemie intranetowym Uczelni na początku października.

Informacje organizacyjne dot. rozpoczęcia roku akademickiego:

Zajęcia dydaktyczne w WSB-NLU rozpoczynają się na przełomie września i października, a kończą w czerwcu - w ramach studiów stacjonarnych, lub w lipcu - w ramach studiów niestacjonarnych. Dokładne daty organizacji roku akademickiego ustalane są corocznie zarządzeniem rektora o organizacji roku akademickiego.


Studia stacjonarne:

Rok akademicki podzielony jest na 2 semestry, składające się z 15 pełnych tygodni zajęć dydaktycznych. Po zakończeniu każdego z semestrów odbywa się sesja egzaminacyjna (zimowa i letnia).


Studia niestacjonarne oraz studia CloudA:

W WSB-NLU w ramach studiów niestacjonarnych oraz studiów CloudA zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Podobnie jak w przypadku studiów stacjonarnych, rok akademicki podzielony jest na 2 semestry (9 zjazdów), a każdy z semestrów kończy sesja egzaminacyjna.

System stypendialny został stworzony specjalnie dla potrzeb studentów WSB-NLU. Jest to kompleksowy, uporządkowany, jednolity i co ważne, sprawiedliwy.

Poza standardową ofertą stypendiów za wyniki w nauce, w sporcie i stypendiów socjalnych, WSB-NLU utworzyła własny system stypendialny przeznaczony dla zdolnej młodzieży. Dzięki temu fundusz stypendialny jest zasilany jednocześnie z 3 źródeł: budżetu państwa, środków własnych oraz stypendiów sponsorowanych ze źródeł zewnętrznych firm i instytucji, co pozwala na przyznawanie większej ilości stypendiów.

System stypendialny został przemyślany w taki sposób, aby studenci już od pierwszego semestru mogli otrzymywać stypendia. W ubiegłym roku ponad 45% otrzymało stypendia pokrywające w dużej mierze koszty czesnego, a prawie 20% z nich studiowało całkowicie za darmo.

Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University jest Uczelnią prywatną, co wiąże się z koniecznością uiszczania czesnego za udział w zajęciach, niemniej studenci i kandydaci na studia mogą ubiegać się o liczne stypendia i obniżki w czesnym, które częściowo lub w całości pokrywają koszty studiowania.

Koszty związane ze studiowaniem:

 • opłata rekrutacyjna - 300 zł, dla absolwentów WSB-NLU i uczelni partnerskich - 0zł
 • czesne (uzależnione od kierunku i trybu studiów, zgodnie z poniższą tabelą)
 • UWAGA! Informujemy, że w Roku akademickim 2018/2019 opłaty za język obcy są wliczone w koszty czesnego. 

TABELA OPŁAT 


W trakcie roku akademickiego obowiązuje 10 rat czesnego płatnych do 10. dnia każdego miesiąca za okres październik - lipiec. Powyższa kwota obejmuje 1 miesięczną ratę czesnego.


Zobacz także:

Numer konta: Bank Pekao S.A. Oddział w Nowym Sączu

Konto w walucie PLN: 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603

Konto w walucie EUR: 39 1240 4748 1978 0010 4561 6148

UWAGA - BARDZO WAŻNE! Należy dokonywać wpłaty na rachunek w walucie w jakiej płacisz czesne.

Przykładowo: Jeśli posidasz płatności w EUR bardzo prosimy o przesyłanie pieniędzy w tej walucie na rachunek EUR podany powyżej.

 

Biuro Rekrutacji WSB-NLU


W razie pytań dot. procesu rekrutacji jesteśmy do Państwa dyspozycji - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00: na terenie kampusu WSB-NLU przy ul. Zielonej 27 w Nowym Sączu  (budynek C - pokój 023 - parter, obok Dziekanatu), telefonicznie - pod numerem telefonu 18 44 99 101  oraz pod adresem e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

 

Informujemy o możliwości reaktywacji na studiach w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w roku Akademickim 2017/2018 czyli kontynuacji przerwanych i nieukończonych studiów.

Możliwość reaktywacji mają zarówno osoby, które przerwały studia w WSB-NLU.

Warto podkreślić, że wszystkie dotychczasowe Państwa osiągnięcia są archiwizowane i zostaną uznane przez Władze Uczelni.

Aby reaktywować się na studia należy:

Złożyć podanie o reaktywację jako dokument poświadczający chęć kontynuacji nauki. Podanie należy złożyć w Dziekanacie WSB-NLU lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: ul. Zielona 27, 33 – 300 Nowy Sącz z dopiskiem Dziekanat.

PODANIE O REAKTYWACJĘ – pobierz tutaj 

* W przypadku osób posiadających dotychczas zaległe zobowiązania względem WSB-NLU i chcących kontynuować naukę, każdy wniosek zostanie indywidualnie rozpatrzony przez Władze Uczelni.

Szczegółowe informacje:

Dziekanat Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University 

tel.: 18 44 99 131 

e-mail: dziekanat@wsb-nlu.edu.pl 

 

Program dla aktywnych zawodowo: 

Informujemy o możliwości podjęcia nowego rodzaju studiów z wykorzystaniem uzyskanego wcześniej doświadczenia zawodowego.

Oferta umożliwia osobom dojrzałym szybsze ukończenie studiów poprzez zaliczenie na poczet wybranych przedmiotów i efektów kształcenia wymaganych na I roku, zdobytego wcześniej doświadczenia zawodowego.

Studia tego typu są adresowane do osób posiadających obok świadectwa dojrzałości co najmniej:

 5 - letnie doświadczenie zawodowe - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia,

3 - letnie doświadczenie zawodowe - dla osób z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera.

Można w tym trybie zaliczyć do połowy programu studiów.

Szczegółowe informacje: 

Dziekanat WSB-NLU 

tel.: 18 44 99 131 

e-mail: dziekanat@wsb-nlu.edu.pl 

REGULAMIN POTWIERDZAJĄCY EFEKTY UCZENIA SIĘUCHWAŁA SENATU NR 12_2014_2015

REGULAMIN POTWIERDZAJĆY EFEKTY KSZTAŁCENIA - 01/2015/2016 z dnia 30 września 2015 r.

Przyjęcie na studiach w WSB-NLU studenta w drodze przeniesienia z innej uczelni następuje w oparciu o dokumentację dotychczasowych studiów.

Student ubiegający się o przyjęcie w drodze przeniesienia powinien złożyć w Dziekanacie:

√ wniosek (poniżej podanie do pobrania) do Dziekana o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia, z podanym numerem telefonu oraz adresem e-mail,

√ dokumentację dotychczasowego przebiegu studiów,

√ zgodę Dziekana uczelni macierzystej na przeniesienie do WSB-NLU.

Po uzyskaniu drogą mailową informacji dotyczącej warunków przyjęcia na określony semestr studiów należy złożyć w Rekrutacji dokumenty wymagane od kandydata na staudia. 

WZÓR PODANIA - do pobrania

Przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy osoby nie będącej aktywnym studentem:

Informujemy, że istnieje możliwość przyjęcia na studiach w WSB-NLU na semestr wyższy niż pierwszy osoby nie będącej aktywnym studentem, która realizowała studia na innej uczelni i przerwała je.

Wymagane dokumenty:

√ wniosek do Dziekana o przyjęcie na studia, z podanym numerem telefonu oraz adresem e-mail;

√ dokumentacja dotychczasowego przebiegu studiów.

Po uzyskaniu drogą mailową informacji dotyczącej warunków przyjęcia na określony semestr studiów należy złożyć w Rekrutacji dokumenty wymagane od kandydata na studia.