Kompleksowe zarządzanie dydaktyką i działalnością badawczą przez kadrę naukowo-dydaktyczną uczelni poprzez rozbudowaną, spersonalizowaną tablicę CloudA wzorowaną na Facebooku, w tym m.in.:

• Dostęp do bieżących aktualności z życia uczelni

• Plany studiów, harmonogramy, sylabusy itd.

• Zarządzanie materiałami dydaktycznymi

• Tworzenie i oceny testów i zadań

• Dziennik obecności i dziennik ocen

• Tworzenie i przesyłanie protokołów

• Generowanie sylabusów na bazie KRK

• Ocena i recenzja prac dyplomowych

• Bieżący kontakt ze studentami

• Zarządzenia i regulaminy

• Moduł tasków

• Monitoring wykonania pensum

• Prowadzenie interaktywnych zajęć zdalnych z dowolnego miejsca na świecie

• Zarządzanie profilem