✔ Nasz program studiów jest akredytowany przez International Assembly for Collegiate Business Education oraz Polską Komisję Akredytacyjną.

✔ Bazując na najlepszych polskich i amerykańskich wzorcach nastawieni jesteśmy na indywidualny rozwój studenta!

✔ Program studiów obejmuje specjalistyczne kursy rozszerzające wiedzę studenta o najnowocześniejsze systemy informatyczne wspierające zarządzanie.

✔ Możliwość studiowania w języku angielskim (tylko na studiach stacjonarnych).

✔ Uczyliśmy się na standardach amerykańskich. Student traktowany jest jak partner.

Synergia pomiędzy teorią i praktyką
Zrozumiesz, co ma wpływ na Twoją firmę
Uwierzysz, że pracy w grupie można się nauczyć
Nauczysz się profesjonalnie planować i organizować
Poznasz narzędzia informatyczne dla menedżerów
Przyjazna administracja - minimum formalności, załatwianie wszystkich spraw studenckich poprzez własną, rozbudowaną sieć Intranet
Zarządzanie projektami

Specjalność ma za zadanie przekazanie słuchaczom rozszerzonej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Projekty, jako przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym i bardzo złożonym są działaniami szczególnie trudnymi w ich zarządzaniu, stąd też wymagają szczególnych kwalifikacji, specjalistycznej wiedzy i kompetencji.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Głównym celem specjalności jest przygotowanie studentów do podejmowania zadań menedżerskich w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. Program kursu zawiera treści kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zarządzanie firmą

Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Narzędzia informatyki w biznesie

Głównym celem programu jest zapoznanie studentów z technikami i narzędziami służącymi do analizy i prezentacji procesów decyzyjnych jak również projektowania i analizy procesów biznesowych oraz analizy i wizualizacji danych biznesowych.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zarządzanie finansami

Program jest w równym stopniu poświęcony zagadnieniom rynku kapitałowego jak problemom finansów firm. Te dziedziny są ściśle powiązane, szczególnie od czasu gdy teoria instrumentów pochodnych znalazła zastosowanie w rozumieniu struktury finansowania firm, wycenie akcji i analizie ryzyka kredytowego.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zarządzanie strategiczne

Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te zdobywane były zarówno w pracy ze studentami, jak i w ramach licznych szkoleń, studiów podyplomowych i MBA, realizowanych na potrzeby wielu czołowych firm krajowych i zagranicznych.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Promocja i techniki sprzedaży

Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik sprzedażowych. Interaktywne zajęcia poprowadzi zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Zakładów: Marketingu, Zarządzania oraz Ekonomii.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Celem specjalności jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im na formułowanie skutecznych strategii marketingowych. Studenci wybierający tę specjalność poznają podstawy teoretyczne, metody i instrumenty współczesnego marketingu.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zarządzanie w administracji publicznej

Państwo sprawuje w gospodarce wiele ważnych funkcji. Poprawia alokację zasobów dostarczając dobra publiczne, stabilizuje gospodarkę, stara się zmniejszać nierówności społeczne. Chociaż wybór zadań dla sektora państwowego zawsze będzie wywoływał dyskusje, to niezaprzeczalnie administracja publiczna będzie stałym elementem życia społeczno-gospodarczego.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zarządzanie turystyką

Prawidłowe sterowanie funkcjonowaniem turystyki za pomocą parametrów i instrumentów ekonomicznych jest możliwe tylko wtedy, gdy właściwie rozumie się istotę pojęcia turystyki jako zjawiska społecznego i gospodarczego. Zarządzanie turystyką - jako specjalność na kierunku zarządzanie – pozwala zintegrować przedmioty z zakresu zarządzania, określone w minimach programowych z celowo dobranymi trzema przedmiotami specjalnościowymi

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Współczesna rachunkowość

Celem specjalności jest dostarczenie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, finansów publicznych oraz podatków i kontroli we współczesnych przedsiębiorstwach komercyjnych oraz jednostkach należących do sektora publicznego. Zagadnienia wiążą się w logiczną całość niezbędną dla pełnego zrozumienia złożonych problemów współczesnej rachunkowości.

Szczegółowy opis do pobrania TUTAJ

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Absolwent otrzymuje dyplom studiów stacjonarnych z tytułem Magistra akredytowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy (sobota, niedziela). 

Absolwent otrzymuje dyplom studiów niestacjonarnych z tytułem Magistra akredytowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zajęcia odbywają się wyłącznie on-line (poznaj możliwości systemu CloudA) ( co dwa tygodnie w weekendy ( sobota, niedziela).

Absolwent otrzymuje dyplom studiów niestacjonarnych z tytułem Magistra akredytowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czesne na studiach płatne jest w jednej, dwóch lub dziesięciu ratach.

Na studiach II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych studenci nie realizują kursów językowych.

Opłata za dyplom amerykański MBA - $2500 (opcjonalnie).

Przyjęcie na studia do Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University odbywa się na zasadzie kolejności składania podań wraz z dokumentami.

Kandydaci są przyjmowani w miarę wolnych miejsc w ramach określonego przez Senat WSB–NLU limitu.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja na studia rozpoczynające się od października 2018 r., na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019. 

Pierwszą czynnością jest wypełnienie podania na wybrany kierunek i formę studiów.